Menu Zamknij

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem https://fabrykapodarunkow.pl (zwana dalej Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług znajdujących się w ofercie firmy Vaneco z siedzibą w Jelonku, ul. Nektarowa 2, 62-002 Suchy Las prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 7811268800, Regon: 300999402, (zwana dalej Sprzedawcą), oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej zestawów prezentowych, zawierających napoje alkoholowe oraz żywność.

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma on na celu dbanie o prawa konsumenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Określa warunki i zasady rejestracji i korzystania z konta w Witrynie, dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie, zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik – każda firma odwiedzająca Witrynę.
 5. Sprzedawca – Vaneco z siedzibą w Jelonku, ul. Nektarowa 2, 62-002 Suchy Las.
 6. Rejestracja – proces podania danych osobowych Użytkownika w celu założenia Konta na Witrynie.
 7. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane w Witrynie.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Witrynie, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Witryną w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w Sklepie.
 11. Sklep – punkt sprzedaży położony w Jelonku, przy ul. Nektarowej 2 (62-002 Suchy Las).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%, które zostało wydane przez Wójta Gminy Suchy Las na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
 2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep położony w Jelonku, przy ul. Nektarowej 2 (62-002 Suchy Las), tel. 61 8125 292, info@fabrykapodarunkow.pl.
 3. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. W sklepie mogą składać zamówienia tylko firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.
 4. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Witryny, jest posiadanie odpowiedniego Systemu teleinformatycznego oraz wcześniejsze zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 5. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, w tym do składania Zamówień, lub może zablokować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane odnośnie swojego wieku.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika odbywa się za pośrednictwem wypełnienia odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie, lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem telefonu pod nr 61 8125 292, lub drogą mailową info@fabrykapodarunkow.pl. Wszystkie zawarte Umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem Witryny, kontaktu telefonicznego lub mailowego, są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie, położonym w Jelonku, przy ul. Nektarowej 2 (62-002 Suchy Las). W przypadku gdy dane podane przez Użytkownika są niekompletne, Sprzedawca może się z nim skontaktować w celu ich uzupełnienia.
 2. Klient który złożył Zamówienie, jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionych Towarów ze Sklepu przez osobę pełnoletnią. Jednocześnie Klient oświadcza, że nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W przypadku wątpliwości co do wieku, Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie, lub pokazanie dowodu osobistego.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia gdy Towar jest chwilowo niedostępny na magazynie Sprzedawcy, Klient podał niekompletne dane lub budzą one wątpliwości co do ich poprawności lub Klient nie opłacił Zamówienia w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie.
 4. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych Zamówień związanych z okresem przedświątecznym, czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta. Zastrzega również, że w przypadku braku niektórych składników Towarów, wynikających z ich niedostępności u producenta lub dostawcy, Sprzedawca może zastąpić je innymi artykułami, w porozumieniu z Klientem.
 5. Klient w procesie składania Zamówienia podaje dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę może zostać wydana podczas odbioru Zamówienia lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Zamówienia bez podania pełnych danych Firmy wraz z NIP i nazwiskiem osoby odbierającej nie będą realizowane.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zapłaty za zamówione Towary.
 9. W przypadku chęci zakupu zestawów z alkoholem:

§ 4 Informacje o cenach i formach płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów przedstawione w Witrynie są cenami netto w złotych polskich i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 2. Całkowita wartość zamówienia netto oraz brutto wraz z kosztami dostawy jest widoczna w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia.
 3. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie:
  • osobiście podczas odbioru zamówienia w Sklepie
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę
  • przelewem online za pośrednictwem elektronicznego serwisu Blue Media S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6 w Sopocie– wybierając tą opcję, Klient zostanie przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, gdzie po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności lub do ustalenia z Klientem innej formy zapłaty na podstawie indywidualnych ustaleń.

§ 5 Odbiór Zamówień

 1. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości do odbioru Zamówienia telefonicznie na wskazany numer lub drogą mailową na wskazany adres podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówienie można odebrać w Sklepie w Jelonku przy ul. Nektarowej 2 (62-002 Suchy Las), od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00. Klient może odebrać Zamówienie osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej do tego osoby przez Klineta.
 3. Klient może skorzystać z usługi dostarczenia Zamówienia na wskazany adres, poprzez upoważnienie przez Klienta do odbioru Zamówienia firmy kurierskiej, współpracującej ze Sprzedawcą. Zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. W takim przypadku wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę Zamówienia firmie kurierskiej.
 4. Koszt dostawy przez upoważnioną przez Klienta firmę kurierską jest ustalany indywidualnie przed złożeniem Zamówienia, ze względu na wielkość opakowań Towarów oraz ich specyfikę.
 5. Osoba odbierająca Zamówienie będzie zobowiązana do potwierdzenia odbioru pisemnie. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku odbioru Towaru zawierającego napoje alkoholowe, Zamówienie nie zostanie wydane osobie niepełnoletniej (Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej) lub nietrzeźwej.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż Klient upoważniając firmę kurierską do odbioru Zamówienia ze Sklepu Sprzedawcy, deklaruje że Zamówienie nie zostanie odebrane przez osobę niepełnoletnią lub nietrzeźwą. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku uszkodzenia Zamówienia podczas dostawy przez firmę kurierską, należy sporządzić z kurierem protokół szkody, który nie jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, ale znacznie przyśpieszy jej proces.
 8. Jeśli Klient podczas składania Zamówienia podał błędny adres i dostawa była niemożliwa, lub pomimo prób dostawy nie została ona zrealizowana z powodu nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru, Klient może ponieść dodatkowe koszty dostawy, w przypadku konieczności powtórnej wysyłki Zamówienia.
 9. W sytuacji braku odbioru Zamówienia przez Klienta lub osoby przez niego upoważnionej w okresie 30 dni od zgłoszenia Klientowi przez Sprzedawcę gotowości do odbioru Zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towarów, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy, może być ono złożone:
  • pisemnie na adres: Vaneco ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fabrykapodarunkow.pl

  Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) i jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Możliwości zwrotu nie podlegają Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, lub jeśli przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on Umowę sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), chyba że z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient ma prawo złożyć reklamację. W celu jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu, wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym (wzór stanowi Załącznik nr 2).
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  • danych kontaktowych składającego reklamację oraz nr dowodu zakupu

  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Witryny jest Sprzedawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zostały uregulowane w załączniku do niniejszego Regulaminu – Polityka prywatności.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Graficzne elementy umieszczone na Witrynie, wygląd oraz ekspozycja Towarów przedstawionych za jej pośrednictwem, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 10 Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa biuletynu polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail newslettera informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Sprzedawcy oraz jego partnerów biznesowych.
 2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez formularz subskrypcji na Witrynie.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z biuletynu wystarczy przesłać informację o rezygnacji mailowo na adres info@fabrykapodarunkow.pl.

§ 11 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży, późniejsze zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów / Konsumentów, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia swoich danych w każdym czasie, jednakże w sytuacjach przewidzianych prawem Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r..

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Wzór formularza reklamacyjnego