Menu Zamknij

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.fabrykapodarunkow.pl, a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych,
 • Jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną,
 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • Jak długo przetwarzamy dane,
 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
 • Komu udostępniamy dane

Korzystając ze strony internetowej www.fabrykapodarunkow.pl zwanej dalej „Serwisem” wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma VANECO Barbara Połczyńska, z siedzibą: ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek, NIP 7811268800 zwana dalej: „Administratorem”, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.  Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: info@vaneco.pl lub pod numerem telefonu: 618125292.

Inspektor danych osobowych

Osobą wyznaczoną przez Administratora, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z ich przetwarzaniem, jest Inspektor danych osobowych Jakub Połczyński.

Kontakt z Inspektorem danych osobowych:

 1. korespondencyjnie na adres: ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek,
 2. telefonicznie pod nr telefonu: 618125292
 3. elektronicznie email: jakub.polczynski@vaneco.pl

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisu możecie zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zamówienia. Dane gromadzone przez Administratora to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy, adres korespondencyjny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania z niektórych usług lub funkcji serwisu, w tym do złożenia oraz zrealizowania zamówienia. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas przesłania korespondencji e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane przez Administratora podczas korzystania z Serwisu przetwarzane są w celu:

 • Obsługi i realizacji zamówień produktów oferowanych przez Serwis, w tym do zapewnienia poprawnej jakości obsługi, oraz w celu prawidłowych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 • Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów rachunkowych oraz podatkowych, czy wynikających z przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 • Marketingowym na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu promocji usług świadczonych przez Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących (naszych partnerów),
 • Realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który obejmuje:
  1. działania polegające na lepszym doborze produktów i usług do potrzeb użytkowników, ogólnej optymalizacji, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych użytkownikach,
  2. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, w oparciu o zbiorcze lub anonimowe dane, a zatem bez możliwości identyfikacji użytkownika, służących w szczególności ocenie działania Serwisu, pomiarom ruchu sieciowego dla Serwisu oraz ocenie jego funkcjonalności i zainteresowania Serwisem, ale także tworzonych w związku z planowaniem rozwoju oferty, pracami rozwojowymi naszych systemów informatycznych, zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i informacji.
  3. ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi);
  4. badanie satysfakcji użytkowników, określanie jakości naszej usługi oraz poziomu zadowolenia użytkowników serwisu,
  5. marketing bezpośredni, który daje nam możliwość oferowania bezpośrednio naszych usług lub usług podmiotów z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników, czyli profilowanie,
  6. cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Informacje, które są gromadzone mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie służy do prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji.  Profilowanie może też być używane w celach marketingowych tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. W tym celu zbieramy dane związane z Państwa działaniami w relacjach z Administratorem, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Państwa zachowań. Zbieramy również informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie może być analizowana sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo, mogą być diagnozowane potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdowane ich rozwiązania. Takie dane są również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne dla zachowania funkcjonalności strony, w tym do wysłania formularza kontaktowego lub złożenia zamówienia przez Serwis. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania naszych usług w pełnym zakresie.  Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę tj. naszym pracownikom i współpracownikom, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w tym podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, rachunkową, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania danych Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – możliwe jest z przyczyn związanych z  Państwa szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Podmioty które mogą przetwarzać Państwa dane osobowe:

Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Przekazywanie danych poza EOG

Podmioty które mogą przetwarzać Państwa dane osobowe mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby podmioty upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

Pliki Cookies

W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia Państwa identyfikacji przy usługach takich dokonywanych poprzez Serwis czy utrzymanie danej sesji. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.  Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzany jest Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej.

Cel wykorzystywania plików Cookiem

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • realizacji zamówień i świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz stałe – są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
 • pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili można usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować w sposób podany wyżej.